Algemene Leveringsvoorwaarden

SeeYou-International

Inhoud
Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Zet-, druk-of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Auteursrechten etc.
Art. 15: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 18: Overmacht
Art. 19: Aansprakelijkheid
Art. 20: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities.
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden en diensten;
B. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder A heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht
C. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven, USB sticks, SDkaarten
en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen.
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop )voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen.
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder
afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier
gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door
de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
Artikel 4: Annulering.
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met
de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier
ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier
geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter
voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit,
ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs.
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid
opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt
uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte
van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen
een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar
voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of
nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte
productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen
geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of
de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd,
wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens de meest recente prijscalculatie
van de leverancier.
Artikel 6: Prijswijzigingen.
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer
van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van
de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten
sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering
van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of
reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen,
ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden,
ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen
of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot
meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend
uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de
overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk
gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt. De leverancier zal binnen de grenzen van het
redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten
prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 7: Betalingstermijn.
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige
krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na
factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
De betaling dient evenwel contant bij aflevering, of bij vooruitbetaling, plaats te vinden indien
de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te
vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities,
gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van
de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden
zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente
en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal
kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek
van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze
wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de
factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een
twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een
maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld is de opdrachtgever naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 25% van de hoofdsom met rente
zulks met een minimum van € 450, –
Artikel 8: Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud.
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier
zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering
van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken.
De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af
te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te
nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder
voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening
van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt
steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van
data door middel van het telefoon– en internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met
behulp van enig technisch middel.
Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in
uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs
blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit
uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
Artikel 9: Termijn van levering.
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim
nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering
vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of
het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de
aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden
al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de
leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van
vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
4. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel, is een
overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier
is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van
de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna
zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering.
1. De opdrachtgever is gehouden binnen 5 werkdagen na aflevering te onderzoeken of de
leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier
er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De
opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen
binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een
eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van
dit artikel tijdig te doen.
4. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de
opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst.
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die
mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan
wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, fax, email en
soortgelijke transmissiemedia.
Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven.
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier
ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken
en deze binnen enkele dagen gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te
zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat
de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt
zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de
overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de
kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 13: Afwijkingen.
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer : 5%
Ten aanzien van meer- of minder leveringen van drukwerk en etiketten is evenwel steeds
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in
rekening gebracht respectievelijk verrekend.
Artikel 14: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst
en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever
ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt
gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of
andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het
auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de
onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte
voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend
kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de
nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de
leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de
overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk
– en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.
4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij,
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en
soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving
te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier
bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces
worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet exclusieve recht tot
gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken
in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even
bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde
zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het
kader van enig productieproces.
Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en
hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen litho’s,
clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stansmessen en vormen, preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het
eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de
factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te
geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de
opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat
deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten
hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald
gebruik.
Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht.
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de
overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed
bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt de opdrachtgever tijdens
de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient
desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er voorafgaande aan de
verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever
dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring
door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat
geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van
materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de
nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier
worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet
opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten.
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever
materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze
aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als
tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de
leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde
materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal
hiertoe de opgave van de leverancier vragen.
De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal
ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de
leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten
vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande
aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de
nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van
de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een
gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en
de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur,
licht – of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan
van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door
hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over
de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk
worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor
het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken
of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben
ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of antismetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde
materialen en producten te wijzen.
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn
eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte
materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de leverancier af te halen.
Artikel 18: Overmacht.
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan
hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet,
de
overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door
openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet
levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove
schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als
niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding
van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
Artikel 19: Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met
opdrachtgever is
beperkt tot een beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat
of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de
opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan
van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze
materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste
voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst
met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de
leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 20: Toepasselijk recht.
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het
Nederlandse recht